Wednesday, 10/08/2022 - 00:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Thuận.

KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học  giai đoạn 2021-2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng,

đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học

 giai đoạn 2021-2025

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1811/KH-SGDĐT ngày 13/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND thị xã Phổ Yên về Kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và  văn hóa ứng xử trong trường học thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 545/KH-PGDĐT ngày 16/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025;

Trường THCS Phúc Thuận xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; hình thành nét văn hóa đặc sắc của học sinh trường THCS Phúc Thuận, góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả các nội dung của Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn 2021-2025; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nội dung của Đề án đảm bảo thời gian theo quy định.

- Triển khai các giải pháp đồng bộ, tích cực và quyết liệt để đến năm 2025 hình thành nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của học sinh trường THCS Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về đạo đức lối sống, về văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

- Thực hiện điểm nhấn trong kế hoạch 5 năm xây dựng nét phong cách nổi bật của học sinh trường THCS Phúc Thuận: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Nhiệm vụ

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quyết định, đề án của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên về nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học.

2. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học; tập trung xây dựng các tiêu chí cụ thể thực hiện đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là một tấm gương về đạo đức, lối sống và ứng xử văn hóa, thực hiện giáo dục nêu gương cho học sinh;

- Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong ngành Giáo dục.

3. Tập trung xây dựng tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học phù hợp với đặc điểm, tình hình văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương, nhà trường.

 - Nhà trường xây dựng và sử dụng hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường;

-  Phổ biến nội dung Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi tắt là  Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời thông báo tới phụ huynh học sinh biết để phối hợp thực hiện;

- Căn cứ các quy định của Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT và Công văn số 82/PGDDT-THCS ngày 14/2/2017 của Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, nhà trường tổ chức xây dựng hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử riêng của đơn vị. Công khai Bộ quy tắc ứng xử trên website nhà trường và niêm yết trên bảng tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện; 

- Hằng năm phân tích, đánh giá kết quả và đẩy mạnh thực hiện quy định quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;

- Nhà trường học xây dựng “Thông điệp nhà trường” phù hợp với đối tượng học sinh và đặc điểm nhà trường. “Thông điệp nhà trường” phải hàm chứa những nội dung cốt lõi nhằm giáo dục học sinh biết lễ phép - thân thiện - trung thực - trách nhiệm [1];

- Kết thúc mỗi năm học, nhà trường đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Thông điệp nhà trường”;

- Các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa rộng rãi trong môi trường văn hóa gia đình, cộng đồng, xã hội;

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và ngoài xã hội;

- Học sinh nhà trường có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng sống; có kiến thức, kỹ năng giao tiếp văn hóa trong nhà trường, gia đình và xã hội.

4. Tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh.

- Đảm bảo học sinh nhà trường nắm vững, hiểu ý nghĩa và tự hào về truyền thống cách mạng thông qua chương trình giáo dục lịch sử địa phương;

- Học sinh nhà trường được tham gia hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống thông qua các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn thị xã Phổ

5. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể:

- Thực hiện nêu gương của cán bộ, giáo viên, đảng viên bằng việc làm cụ thể trong từng năm học. Mỗi cán bộ đảng viên xây dựng 01 nội dung, nhận một

địa chỉ cụ thể (nhóm, tổ, lớp học) để triển khai thực hiện trong từng năm học;

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh;

- Kết thúc mỗi năm học có tổng kết đánh giá kết quả đạt được, mức độ lan tỏa, ảnh hưởng tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử.

6. Trong năm học 2021-2022 nhà trường xây dựng một mô hình về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học; lựa chọn, giới thiệu một mô hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học .

Trước ngày 25/12/2021, nhà trường tổ chức lựa chọn, xây dựng một mô hình phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhà trường và phù hợp đặc điểm lứa tuổi học sinh về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học, gửi  báo cáo mô hình về Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên qua địa chỉ email: manthiquyen.phongpy@thainguyen.edu.vn để tổng hợp, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mô hình năm học 2021-2022.

7. Năm 2023 tổ chức sơ kết; năm 2025 giới thiệu mô hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học của nhà trường và tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh giai đoạn 2021-2025.

II. Giải pháp

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học.

1.1. Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục; trường THCS Phúc Thuận lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...;

1.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

1.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin của địa phương, của ngành Giáo dục về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa  ứng xử của học sinh; về những mô hình tiêu biểu, những tấm gương giáo viên, học sinh tiêu biểu trong ứng xử văn hóa trường học.

1.4.  Hằng năm tổ chức Cuộc thi văn hóa ứng xử trong trường học cấp trường, tham gia thi cấp thị xã và cấp tỉnh ( nếu có).

1.5. Tham gia phong trào thi đua về xây dựng môi trường văn hóa trường học; phong trào thi đua học sinh thị xã Phổ Yên nói điều hay, làm việc tốt. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

2.1. Thực hiện nêu gương của cán bộ giáo viên, đảng viên bằng việc làm cụ thể trong từng năm học (Mỗi đảng viên xây dựng một nội dung, nhận một địa chỉ giúp đỡ học sinh).

2.2.  Xây dựng kế hoạch lồng ghép trong dạy học chính khóa, ngoại khóa các nội dung tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”.

2.3. Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường bằng các hình thức phù hợp, gọn nhẹ, thường xuyên để tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tới đạo đức, văn hóa, lối sống của học sinh.

2.4. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hằng tháng đối với giáo viên và học sinh, cuối kỳ, cuối năm học sơ kết, tổng kết thực hiện; biểu dương, khen thưởng, giới thiệu kịp thời những mô hình, những tấm gương tốt về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

3.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

3.2. Hướng dẫn ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong trường học phù hợp với từng cấp học, từng địa phương, đơn vị và thực hành có hiệu lực, hiệu quả.

3.3. Tiếp tục thực hiện nội dung xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

4.1. Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong trường học bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng cấp học, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Đạo đức, Giáo dục công dân theo hướng tiếp cận tự nhiên, tránh giáo điều, cứng nhắc; tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Giáo dục theo chủ đề, kết hợp với vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm; tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường lớp, hoạt động xã hội; thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca ở các buổi Lễ chào cờ, việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh.

4.3. Đẩy mạnh hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học” góp phần xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện học sinh.

4.4. Xây dựng chuyên đề đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục văn hóa ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục cho học sinh trong nhà trường. Quan tâm giáo dục văn hóa địa phương trong nội dung giáo dục địa phương của các môn học.

4.5. Tổ chức chuyên đề sinh hoạt Đoàn, Đội, giáo dục, định hướng ứng xử trên mạng xã hội cho học sinh.

4.6. Phát huy vai trò các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường. Bố trí thời lượng phù hợp cho các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

5. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

5.1. Tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về kỹ năng ứng xử văn hóa; kỹ năng kiềm chế cảm xúc, xử lý các tình huống sư phạm trong giáo dục.

5.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục, các diễn đàn hướng dẫn học sinh kỹ năng ứng xử văn hóa và ứng xử văn hóa trên môi trường mạng.

5.3. Tổ chức Hội thảo xây dựng, nhân rộng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học.

6. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh

6.1. Phối hợp với các ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trường học; hệ thống cung cấp tài liệu cho phụ huynh học sinh về đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử.

6.2. Thông báo cho phụ huynh nội dung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường; Thông điệp nhà trường.

6.3. Tham gia hội thảo chuyên đề về phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh hằng năm.

6.4. Thường xuyên rà soát thực hiện Điều lệ nhà trường, quy chế đánh giá hạnh kiểm/phẩm chất và kết quả rèn luyện của học sinh.

 C. KINH PHÍ

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Nguồn chi thường xuyên của nhà trường.

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại nhà trường và địa phương để xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của nhà trường giai đoạn 2021-2025;

- Tổ chức quán triệt, triển khai nội dung kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả;

- Định kỳ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tại đơn vị.

- Hằng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo về Phòng GDĐT  trước ngày 20/5 theo địa chỉ email: manthiquyen.phongpy@thainguyen.edu.vn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của trường học giai đoạn 2021-2025 của trường THCS Phúc Thuận, yêu cầu các bộ phận và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm

 

 

Tác giả: Trường THCS Phúc Thuận
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 287
Tháng 08 : 452
Năm 2022 : 10.724